აპოსტილი

 •  მინდობილობა
 •  გენერალური მინდობილობა
 •  თანხმობა
 •  ანდერძი

ამ და სხვა დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმება შესაძლებელია ერთ დღეში!

      ნებისმიერი ინგლისურენოვანი დოკუმენტის: 
 • დაბადების მოწმობა;
 • გარდაცვალების მოწმობა;
 • ქორწინების მოწმობა;
 • სასამართლოს გადაწყვეტილება განქორწინების თაობაზე;
 • სასამართლოს გადაწყვეტილება სახელის და გვარის შეცვლის
        თობაზე;
 • ამერიკის მოქალაქის პასპორტი; 
 • წერილი სოციალური მომსახურების ადმინისტრაციიდან.
 
 ამ და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და მათი ნოტარიულად და 
     აპოსტილით დამოწმება შესაძლებელია ერთ დღეში
 - - - - - - - - - - - - - 
გთავაზობთ აპოსტილით დამოწმებული  დოკუმენტებით მომსახურებას ფოსტის მეშვეობით 
- - - - - -  
გთავაზობთ თქვენთვის სასურველი დოკუმენტების 
                                        საქართველოში, სახლში მიტანას
qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა