არასრულწლოვნებისთვის

თუ  თქვენი  არასრულწლოვანი  შვილები  ცხოვრობენ 
 საქართველოში, დაგეხმარებით   მათთან   დაკავშირებული 
ნებისმიერი საკითხის  მოგვარებაში 
   
      ბავშვების  შეყვანა  საქართველოს  სკოლაში  ან  ბაღში

თუ  თქვენი  შვილი  დაიბადა  ამერიკაში  და  გსურთ  მისი  შეყვანა  საქართველოში  არსებულ  ნებისმიერ სკოლასა  თუ  ბაღში, თქვენ  დაგჭირდებათ  ამერიკაში  გაცემული  დაბადების  მოწმობის  თარგმნა  და  მისი  აპოსტილით  დამოწმება.  ამ  პრობლემას  ჩვენი  ცენტრი  მოგიგვარებთ.

საქართველოდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს ვებგვერდზე მითითებული ელ. ფოსტით: qartveliemigrantiusa@yahoo.com ან ტელ:
 (1010 00 1) 718-490-3179 

მშობლების ნებისმიერი სახის მინდობილობის და თანხმობის შედგენა აპოსტილით

 • არასრულწლოვანი შვილების საქართველოს ფარგლებში ან მის ფარგლებს გარეთ გადასაადგილებლად;

 • არასრულწლოვანი შვილებისთვის საქართველოს მოქალაქის პი–
       რადობის მოწმობის და/ან პასპორტის ასაღებად;

 • არასრულწლოვანი შვილებისთვის ორმაგი: ა.შ.შ. და საქართვე–
       ლოს მოქალაქეობის მისანიჭებლად;

 • ა.შ.შ. მოქალაქის პასპორტის ასაღებად.


გენერალურ მინდობილობას თქვენს არასრულწლოვან   შვილებთან დაკავშირებით ნებისმიერი საკითხის მოსაგვარებლად, მათ შორის:

 • შვილების სასწავლო, სამედიცინო (ვაქცინაცია და სხვ.), სამგზავრო
        საკითხები;

 • ნებისმიერი ქვეყნის საკონსულოში ინტერვიუზე თანხლება;

 • ნებისმიერი დაკარგული დოკუმენტის აღდგენა;

 • საცხოვრებელ ბინაში შვილების დარეგისტრირება .


        თუ თქვენი არასრულწლოვანი შვილები ცხოვრობენ ამერიკაში დაგეხმარებით:
       • მშობლების ნებისმიერი სახის ნოტარიულად და აპოსტილით და–
         მოწმებული მინდობილობის და თანხმობის შედგენაში;
 • შვილებისთვის ა.შ.შ. მოქალაქის პასპორტების აღებაში;
 • ამერიკის ფარგლებს შიგნით ან მის გარეთ არასრულწლოვანი შვი–
        ლების მგზავრობისთვის საჭირო დოკუმენტების შედგენაში;
 • ნებისმიერი დაკარგული დოკუმენტის აღდგენაში.     
        გთავაზობთ თქვენთვის სასურველი დოკუმენტების 
               საქართველოში, სახლში მიტანას
       
   

ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია

qartveliemigrantiusa on facebook
 ლექსიკონი
სხვადასხვა