საქართველოდან აშშ-ში ახალჩამოსულებს:


 • დაგხვდებით ნიუ-იორკის აეროპორტში;

 • დაგაბინავებთ ქართულ იაფფასიან სასტუმროში;

 • დაგეხმარებით სამსახურის შესახებ ინფორმაციის მიღებაში;

 • დაგეხმარებით ნიუ-იორკის შტატის მართვის მოწმობის აღებაში;

 • დაგეხმარებით სასტუმრო ვიზის გაგრძელებაში;

 • დაგეხმარებით თვითმფრინავში შევსებული ფორმა: I-94 - ის (ე.წ "თეთრი ქაღალდი"–ს) აღდგენაში მისი დაკარგვის შემთხვევაში;

 • ა.შ.შ მოქალაქეზე დაქორწინებულებს დაგეხმარებით დოკუმენტე–
       ბის ა.შ.შ. საემიგრაციო სამსახურში გაგზავნაში;

 • დაგეხმარებით მინდობილობისა და თანხმობის მეშვეობით სა–
       ქართველოში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში;

 • დაგეხმარებით საქართველოში სასამართლოს გარეშე განქორ-
       წინებაში (განქორწინება ხდება ერთ კვირაში);

 • დაგეხმარებით საქართველოში მცხოვრებ არასრულწლოვან შვი–
       ლებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებაში;

 • დაგეხმარებით მემკვიდრეობის საკითხების მოგვარებაში;

 • გთავაზობთ ნოტარიუსით და აპოსტილით მომსახურებას;

 • გთავაზობთ ნებისმიერი დოკუმენტის თარგმნას და მის ნოტარიუ–
       ლად და აპოსტილით დამტკიცებას;

 • გთავაზობთ თარჯიმნის თანხლებას სასამართლოზე, საემიგრა–
       ციო, სამედიცინო, ბიზნეს ან ნებისმიერი სხვა სახის ინტერვიუზე.


გთავაზობთ აპოსტილით დამოწმებული თანხმობის 
 საქართველოში, სახლში მიტანას 

qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა