განქორწინება ნიუ-იორკში       

  • დაგეხმარებით  ნიუ-იორკის შტატში განქორწინებაში სასამართ–
       ლოზე გასვლის გარეშე; 

  • დაგეხმარებით სხვა შტატში (ნიუ-იორკის შტატის გარეთ) მაცხოვ–
       რებლებსაც.


    განქორწინება საქართველოში:

  • დაგეხმარებით ამერიკიდან საქართველოში განქორწინებაში;

  • განქორწინება სასამართლოს გარეშეა შესაძლებელი;

  • განქორწინება ხდება ერთ კვირაში.

   - - - - -  
განქორწინების მოწმობის თარგმნა და ნოტარიულად დამოწმება 
ხდება ჩვენს ოფისში (15 წუთში) 
- - - - - - -
  განქორწინების მოწმობის თარგმნასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, ასევე, ხორციელდება ამერიკის ყველა შტატში და საქარ-
თველოში ფოსტის მეშვეობით.
qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა