მინდობილობა   
        აპოსტილით (შესაძლებელია ერთ დღეში!)
        მინდობილობით შეძლებთ საქართველოში ნებისმიერი საკითხის მოგვა–
        რებას. მათ შორის: 

    გენერალური მინდობილობა
 • უძრავი და მოძრავი ქონების მართვა და განკარგვა; 
 • საქართველოში მყოფ არასრულწლოვან შვილებთან დაკავშირებული
        ნებისმიერი საკითხის მოგვარება

    პენსია
 • პენსიის და სხვა თანხების (ფულადი დახმარება, ყველანაირი სადაზღვე–
       ვო პოლისი, შემწეობა და სხვ.) დანიშვნა,  (თუ გაქვთ საქართველოს მო–
       ქალაქის ვადაგაუსვლელი პირადობის მოწმობა), აღდგენა და მიღება.
  
    ქონება
 • უძრავი და მოძრავი ქონების გაყიდვა, შეძენა, ჩუქება, დარეგისტრირება,
 •  პრივატიზაცია; 
 • უძრავ ქონებაში სარემონტო-საწარმოო სამუშაოების წარმოება;
 • უძრავი ქონების კომუნალური გადასახადების მოგვარება.
    მემკვიდრეობა
 • მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება; 
 • სამკვიდრო მოწმობის აღება;
 • სამკვიდრო ქონების მიღება;
 • მემკვიდრეობით მიღებული ქონების თქვენს სახელზე დარეგისტრირება. 
    პასპორტი 
 • თქვენთვის საქართველოს და ა.შ.შ. მოქალაქის პასპორტების აღება; 
 • თქვენი არასრულწლოვანი შვილებისთვის საქართველოს და ა.შ.შ. მოქალაქის პასპორტების აღება.
     ორმაგი მოქალაქეობა
 • თქვენთვის ორმაგი მოქალაქეობის (ა.შ.შ. და საქართველო) მინიჭე–
       ბის საქმის წარმოება საქართველოში;
 • თქვენი შვილებისთვის ორმაგი მოქალაქეობის (ა.შ.შ. და საქართვე–
       ლო) მინიჭების საქმის წარმოება საქართველოში
    დაკარგული საბუთების აღდგენა
 • დაკარგული დაბადების ან ნებისმიერი სხვა სახის მოწმობის აღდგენა
    დოკუმენტების გამოთხოვა
 • ნებისმიერი ორგანიზაციიდან დიპლომების, ნიშნების ფურცლების 
        და სხვა დოკუმენტების გამოთხოვა.
    საბანკო ანგარიშის გახსნა
 • ნებისმიერ ბანკში საბანკო ანგარიშის გახსნა, ნებისმიერი სახის საბან–
        კო ოპერაციის განხორციელება;
 • პენსიასთან დაკავშირებული საბანკო ანგარიშის გახსნა; 
 • ძირითადი და დამატებითი (ან დამატებითი ახალი) პლასტიკური ბარა–
        თის დამზადება;
 • დაზიანებული პლასტიკური ბარათის შეცვლა.
    იპოთეკა
 • ნებისმიერი სახის უძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვა
    არასრულწლოვანი შვილები
 • არასრულწლოვან შვილებთან დაკავშირებული ყველა სახის 
    მინდობილობის (მათ შორის გენერალური მინდობილობის) 
    შედგენა.
    სასამართლო
 • სასამართლო და საარბირტრაჟო პროცესის წარმართვა;
 • განაჩენის გასაჩივრება
    ადვოკატი
 • ადვოკატის აყვანა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. 
 

qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა