ორმაგი მოქალაქეობა 
   (ა.შ.შ. და საქართველო):

  • ა.შ.შ.-ს მოქალაქეებს გთავაზობთ ორმაგი მოქალაქეობის მისა–
    ღებად საჭირო დოკუმენტების და მასალის შეგროვებას, მომზა–
    დებას, დაბეჭდვას და გაგზავნას;

  • გთავაზობთ ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების საქმის საქართ–
    ველოში წარმოებისთვის საჭირო მინდობილობის ან თანხმობის
    შედგენას და მათ ნოტარიულად და აპოსტილით დამოწმებას;

  • გთავაზობთ თქვენი არასრულწლოვანი შვილებისთვის ორმაგი
    მოქალაქეობის მინიჭების საქმის საქართველოში წარმოებისთვის
    საჭირო მინდობილობის და თანხმობის შედგენას;

  • გთავაზობთ ნებისმიერი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმე–
     ბას.

  • გთავაზობთ ნებისმიერი დოკუმენტის თარგმნას და მის ნოტარი–
     ულად და აპოსტილით დამოწმებას.

  • გთავაზობთ თქვენი არასრულწლოვანი შვილებისთვის დოკუმე–
     ნტების (მათ შორის ინგლისურენოვანი დაბადების მოწმობის და 
     სხვ.) თარგმნას და მის ნოტარიულად და აპოსტილით დამოწმე–
     ბას. 
           - - - - -            
    შვილებისთვის ინგლისურენოვანი დაბადების მოწმობის 
    თარგმნასთან, მათთვის მინდობილობისა და თანხმობის 
    შედგენასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ
    საქართველოდანაც.
- - - - - - - - -  
    გთავაზობთ თქვენთვის სასურველი დოკუმენტების 
    საქართველოში, სახლში მიტანას.
qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა