პენსია, ფულადი დახმარება, სადაზღვევო პოლისი, 
 შემწეობა 
             

საქართველოში პენსიის დანიშვნა/აღდგენა/ყოველწლიურ განახლებასთან დაკავშირებით ჩვენს ოფისში ხორციელდება დახმარება შემდეგ საკითხებში:


  • ინვალიდობის პენსია;

  • ასაკობრივი პენსიის დანიშვნა;

  • პენსიის აღდგენა;

  • პენსიის ყოველწლიური განახლება;

  • ლტოლვილთა ან ნებისმიერი სხვა სახის დაზარალებულთა თან–
       ხების (ფულადი დახმარება, ყველანაირი სადაზღვევო პოლისი,შემ–
      წეობა და სხვა) დანიშვნა;

  • ნებისმიერ ბანკში პენსიასთან დაკავშირებული საბანკო ანგარიშის
       გახსნა;

  • პენსიის და სხვა თანხების საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვა;

  • საპენსიო საბანკო ანგარიშის მართვა და განკარგვა (თანხის შეტა–
      ნა, გამოტანა და ნებისმიერი სახის საბანკო ოპერაციის განხორცი–
      ელება);

  • ამერიკაში პენსიის არქონის დამადასტურებელი, სოციალური მომ–
       სახურების ადმინისტრაციის წერილის თარგმნა და მისი ნოტარიუ–
       ლად და აპოსტილით დამოწმება (ეს წერილი საჭიროა საქართვე–
       ლოში პენსიის დასანიშნად იმ შემთხვევაში,თუ თქვენს პირადობის 
       მოწმობაში ამერიკის მისამართია დაფიქსირებული).  


qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა