თანხმობა

    აპოსტილით (შესაძლებელია ერთ დღეში!)

   ცენტრი გთავაზობთ ნებისმიერი სახის თანხმობას, მათ
   შორის: 


  • თქვენი არასრულწლოვანი შვილების მგზავრობისთვის;

  • თქვენი არასრულწლოვანი შვილებისთვის საქართველოს მოქა–
       ლაქის პასპორტის ასაღებად;

  • თქვენი არასრულწლოვანი შვილებისთვის ორმაგი მოქალაქეო–
       ბის (ა.შ.შ და საქართველო) მისანიჭებლად;

  • საქართველოში არსებული უძრავი ქონების მემკვიდრეობაზე უა–
       რის განცხადებისთვის.


თანხმობის აპოსტილით გაკეთება შესაძლებელია ერთ დღეში
                                                              - - - - - - - - - - 
      გთავაზობთ აპოსტილით დამოწმებული თანხმობის 
   საქართველოში, სახლში მიტანას 

qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა